2013 april

 

 

Arnhem, april 2013.


Aan de leden van de Vereniging Stadsschoon Arnhem.

 

Geachte mevrouw/meneer,

 

Jaarvergadering
Wij nodigen u uit voor onze jaarvergadering op dinsdagavond 7 mei a.s. in de benedenzaal van de Koepelkerk op het Jansplein. Zie de agenda aan ommezijde.

 

Plannen kunstencluster

De gemeenteraad heeft op 25 maart j.l. een voorlopig besluit genomen voor de bouw van een kunstencluster (nieuw museum en nieuw filmhuis) in het Rijnbooggebied. Gelijktijdig besloot de raad om op woensdag 15 mei a.s. een referendum te houden over dat plan. Naar ons oordeel is het een slechte zaak dat het huidige, fraai gelegen, museum aan de Utrechtseweg aan zijn functie wordt onttrokken. Het kan ter plaatse worden uitgebreid. Voor het filmhuis is een goede oplossing mogelijk door dit te huisvesten in een van de vele leegstaande gebouwen bijvoorbeeld het SNS-bankgebouw aan het Gele Rijdersplein. Dat is goedkoper en het is goed voor het Gele Rijdersplein. Wij zullen kiesgerechtigde Arnhemmers oproepen om bij het referendum tegen het plan kunstencluster te stemmen.

 

Bouwplannen Schaarsbergen

Burgemeester en wethouders gaan onverdroten door met het mogelijk maken van de realisering van bouwplannen die naar ons oordeel niet passen bij de aard en het karakter van het dorp Schaarsbergen. Het gaat om een locatie, waar nog gebouwen staan, die voorheen werden gebruikt door een rijksdienst. Deze al lang leegstaande gebouwen zijn in 2001 aangekocht door projectontwikkelaar Bouwinvest. Het gemeentebestuur heeft een bestemmingsplan in procedure gebracht om woonbebouwing mogelijk te maken tot een hoogte van 14 á 16 m en in oppervlakte intensief bebouwd. Wij hebben in onze brief van 8 februari 2013 aan het gemeentebestuur kenbaar gemaakt dat die bouwmogelijkheden o.i. stedenbouwkundig op die plek onaanvaardbaar zijn. Vervolgens heeft de gemeente nog een concept- gebiedsvisie RIN-locatie gepresenteerd. In die visie worden identieke bouwmogelijkheden geboden als in het genoemde ontwerp-bestemmingsplan. Ten aanzien daarvan hebben wij bij brief van 27 maart 2013 een soortgelijk commentaar gegeven.

 

Binnenstad/leegstand.

Wij hebben in een brief van 8 maart j.l. aan burgemeester en wethouders nogmaals onze zorgen uitgesproken over de alsmaar toenemende leegstand van panden in het winkelcentrum. Er is de afgelopen jaren te veel tijd en aandacht besteed aan het rijnbooggebied en te weinig aan de binnenstad. Wij hebben gepleit voor een integraal plan voor behoud van de vitaliteit van de binnenstad.

 

Verkiezing Beste bijdrage aan het stadsschoon 2011/2012.

Hiervoor verwijzen wij naar bijgevoegd stembiljet. Wij nodigen u uit uw stem aan ons kenbaar te maken.

 

Contributie

De contributie bedraagt 10 per jaar. Een hogere bijdrage is zeer welkom. U kunt betalen met bijgevoegde accept-giro of via internetbankieren.

Het bestuur van de Vereniging Stadsschoon Arnhem,

 

P. van Dijk, voorzitter.     H.H. Bod, secretaris.