2007 mei 11

 

 Arnhem, 11 mei 2007                

 

 

Aan de leden van de Vereniging
Stadsschoon Arnhem.

 

Geachte mevrouw/meneer,

Het masterplan Rijnboog van de Spaanse architect De Sola Morales is van zeer ingrijpende betekenis voor Arnhem. In de Stadsschoonvisie 2007 hebben wij een analyse gegeven van het plan en onze bezwaren daartegen. Op de ledenvergadering van 6 maart is de stadsschoonvisie besproken en aanvaard.  Dat masterplan staat nu centraal bij onze activiteiten.

Actie tegen een misleidend referendum
De gemeente laat de Arnhemse bevolking op 6 juni a.s. stemmen over 3 varianten voor de aanleg van een haven. Wij vinden dat misleidend. Het referendum gaat niet over de belangrijkste zaken van het Rijnboogplan. Dat zijn de aanleg van  een haven (ja of nee) en de geplande massale hoogbouw (ja of nee) die nodig is om de aanleg van die haven te kunnen betalen.  Overigens is nog niet bekend welke milieu- en verkeersproblemen de uitvoering van het masterplan Rijnboog oplevert.  De milieu-effect-rapportage wordt n.l.pas in juni openbaar.  Een belangrijke steunpilaar van het Rijnboogplan moet de zogenaamde cultuurcluster worden. Doch pas in juni zal bekend worden of die cultuurcluster (begroot op circa € 80 miljoen) financieel uitvoerbaar zal zijn.  Het referendum gaat alleen over de lengte en de breedte van drie havenvarianten. De eromheen getekende bebouwing staat volgens een motie van de gemeenteraad nog volledig ter discussie. De plaatjes op de dvd, die huis aan huis zal worden verspreid, zijn dus zeer misleidend. Het referendum gaat dus over een ondergeschikt aspect van het Rijnboogplan en het is nog maar de vraag wat er terecht komt van dit havenkwartier.
Wij willen graag weten wat u en andere Arnhemse burgers vinden van die havenplannen. Daarom krijgt iedereen binnenkort de gelegenheid om via onze website zijn mening kenbaar te maken. U kunt dan aangeven of u voorstander of tegenstander bent van de aanleg van een haven en of u de voorkeur geeft aan b.v. de aanleg van een wandelboulevard in plaats van een haven. Maak allen gebruik van deze mogelijkheid en geef uw mening via onze website www.stadsschoon.nl

Debatavond
Op donderdag 31 mei vanaf 19.30 uur organiseren wij in de Koepelkerk op het Jansplein een debatavond over het Rijnboogplan in het algemeen en in het bijzonder over de aanleg van een haven en de daarmee samenhangende hoogbouw. Wij zijn nog bezig met de juiste invulling van deze bijeenkomst. Graag zien wij onze leden in grote getale komen.

Publieke opinie
De gemeente heeft € 1,2 miljoen ter beschikking om een publiciteitscampagne te voeren omtrent het referendum over de drie havenvarianten. Met Rijnboogkranten, een folder en een dvd geeft de gemeente een beeld van de plannen. Naar onze mening wordt de bevolking zeer eenzijdig voorgelicht. Wij hebben het plan om samen met de Stichting Jansbeek Boven Water via een folder of advertenties de bevolking de andere kant van de medaille te laten zien. Dat kost veel geld. Stadsschoon heeft het niet en we krijgen niets van de gemeente. De politiek lijkt bang te zijn voor de democratie. Wij zijn bezig sponsors te benaderen. Ook doen wij een beroep op u om een bijzondere bijdrage over te schrijven op onze bankrekening 6729285. Wij danken u bij voorbaat.

Nieuwe leden
Tenslotte doen wij een beroep op u om in uw eigen kring leden te werven voor onze vereniging. Het bedrag van de contributie n.l. minimaal € 10 per jaar kan toch in het algemeen geen bezwaar opleveren.

Onze acties zijn nu hard nodig om het fraaie karakter van Arnhem zoveel mogelijk te behouden.

Het bestuur van de Vereniging Stadsschoon Arnhem,

 

P. van Dijk, voorzitter.                                  H. Bod, secretaris.