2006 april 27

 

Arnhem, 27 april 2006.


NIEUWSBRIEF

Aan de leden van de Vereniging Stadsschoon.

Geachte mevrouw/meneer,

Jaarvergadering
Hierbij ontvangt u het jaarverslag 2005, een beknopte stadsschoonvisie 2006 en gegevens omtrent de vier genomineerde objecten voor de verkiezing van de Beste bijdrage aan het stadsschoon in 2005. Zoals eerder afgesproken zijn deze keer gevallen van restauratie en renovatie aan de orde en geen nieuwbouwobjecten. Tevens is bijgesloten een stembiljet. U gelieve dit biljet uiterlijk 10 mei te verzenden naar de secretaris IJsselsingel 41, 6991 ZP Rheden of op de avond van de jaarvergadering in te leveren.

Contributie
Bijgesloten is een acceptgirokaart. De contributie bedraagt € 10 per jaar. Een hogere bijdrage stellen wij zeer op prijs.

Bestuursleden
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Hoewel wij contacten hebben met enkele geïnteresseerden, is het nog niet gelukt om thans een voorstel te doen voor benoeming. Wij hopen dat vanuit onze leden ook gegadigden zich aandienen. Neem contact op met een van onze bestuursleden. Het is gebruikelijk dat een aspirant-bestuurslid eerst enkele bestuursvergaderingen bijwoont om daarna in wederzijds overleg een beslissing te nemen. Wij hopen in het najaar een voorstel te doen.
De Historische Kring Elden is onlangs heropgericht. Volgens onze statuten heeft deze kring het recht om een aanbeveling te doen voor een vertegenwoordiger in ons bestuur. Wij wachten die aanbeveling af.

Dag van de Architectuur
De Dag van de Architectuur is dit jaar op zaterdag 24 juni a.s. Het landelijke thema is “Verboden terrein”. Op die dag zal er gelegenheid zijn om gebouwen en locaties te bezoeken, die normaal niet voor het publiek toegankelijk zijn, maar architectonisch interessant zijn. Let op de berichten in de media en op de posters!

Informatie/website
Wij stellen het op prijs dat u regelmatig kennis neemt van onze informatie via onze website www.stadsschoon.nl

Met vriendelijke groeten.

Het bestuur,

H.J. van ’t Wout, wnd.voorzitter        J. Wind, secretaris.

 

 

 

Excursie en ledenvergadering  in Heijenoord

Op de eerste plaats nodigen wij u uit voor een ledenvergadering plus excursie op zaterdag 16 april a.s. We vergaderen in wijkcentrum West Brouwerijweg 112 (kwartiertje lopen vanaf  Station) en beginnen om 10 uur.

Agenda:

1. Voorstel tot wijziging van de statuten (bijgevoegd).

2. Inleiding door mv. Kim van der Heijden over sociale woningbouw in Arnhem. Zij heeft een achtergrond als beeldend kunstenaar en heeft zich verdiept in de sociale woningbouw.

3. Excursie door Heijenoord o.l.v. gidsen van ’t Gilde (van circa 11.30 tot 12.30 uur)

De statuten zijn van 1989 en toe aan enige aanpassing. Voor een wijziging van de statuten zijn twee ledenvergaderingen nodig indien op de eerste vergadering niet 2/3 van de leden aanwezig is. De tweede vergadering is de jaarvergadering op 11 mei 2005.

Heijenoord is een wijk met een interessante geschiedenis. Opvallende gebouwen zijn de villa Beaulieu (1852) aan de Noordelijke Parallelweg en de villa Rosorum (1853) aan de Amsterdamseweg.

Jaarvergadering

U ontvangt hierbij de stukken voor de jaarvergadering op 11 mei a.s. Wij hopen dat u massaal deelneemt aan de verkiezing van de beste bijdrage aan het stadsschoon van 2004. Het stembiljet is bijgevoegd. U kunt dit opsturen naar de secretaris IJsselsingel 41, 6991 ZP Rheden of inleveren op de jaarvergadering.


Contributie

De contributie bedraagt € 10 per jaar. Een hoger bedrag waarderen wij bijzonder. Een acceptgirokaart is bijgevoegd.

 

Op de bres voor het stadsschoon

  • Op 28 juni j.l. heeft de gemeenteraad het masterplan Rijnboog vastgesteld. In de inspraakreacties (schriftelijk en op een hoorzitting) werd massaal bezwaar gemaakt tegen de grote hoeveelheid hoogbouw. Conform het beleid van afgelopen jaren hebben wij dat ook gedaan. Het unieke landschappelijke karakter van Arnhem dreigt door de massale hoogbouw definitief verloren te gaan. De gemeenteraad heeft met die inspraakreacties totaal geen rekening  gehouden bij de vaststelling van het masterplan. Tegen het masterplan kon geen bezwaarschrift worden ingediend noch beroep worden ingesteld.  Daartoe verwees de gemeente naar de procedures van de bestemmingsplannen.  De procedure van het masterplan is een niet in de wet geregelde voorprocedure. Door die voorprocedure is de indruk ontstaan dat er een definitieve beslissing is genomen.

  • Volgens de gemeentelijke planning begint de wettelijke procedure van de bestemmingsplannen pas in het voorjaar van 2006. Er moet volgens de recente startnotitie MER Rijnboog nog een uitgebreide milieu effect rapportage worden opgesteld met name over de haven, het verkeer (geluidsoverlast, luchtverontreiniging wat nu al een probleem is) en over grondwateroverlast. In de stukken van die startnotitie staat dat er nog diverse vraagpunten zijn t.a.v. het masterplan zoals:  de bouwhoogtes en stadsaanzicht, die afwijken van het structuurplan; het verminderen van de massaliteit van de hoge gebouwen bij de haven; het aanpassen van programma, volume, hoogte en structuur van de geprojecteerde hoogbouw Nieuwe Plein/Roermondsplein.  De gemeente is verder bezig te onderzoeken of de plannen financieel haalbaar zijn.  Ook moet eerst nog worden aangetoond dat realisering van een zogenaamde infoboulevard mogelijk is.

  • I.v.m. de plannen voor een stadshart voor Arnhem Zuid hebben wij aan de gemeente kenbaar gemaakt dat aldaar hoogbouw kan worden gerealiseerd i.p.v. in of nabij het historisch centrum van de stad.

  • De gemeente bereidt een binnenstadsplan voor met name voor de inrichting van de openbare ruimte. Wij hebben daarvoor een inbreng geleverd door ons rapport  “Arnhem moet mooier”van 1999 aan te bieden met enkele aanvullende opmerkingen.

 

  Het bestuur.