2005 april 13

Excursie en ledenvergadering  in Heijenoord

Op de eerste plaats nodigen wij u uit voor een ledenvergadering plus excursie op zaterdag 16 april a.s. We vergaderen in wijkcentrum West Brouwerijweg 112 (kwartiertje lopen vanaf  Station) en beginnen om 10 uur.

Agenda:

1. Voorstel tot wijziging van de statuten (bijgevoegd).

2. Inleiding door mv. Kim van der Heijden over sociale woningbouw in Arnhem. Zij heeft een achtergrond als beeldend kunstenaar en heeft zich verdiept in de sociale woningbouw.

3. Excursie door Heijenoord o.l.v. gidsen van ’t Gilde (van circa 11.30 tot 12.30 uur)

De statuten zijn van 1989 en toe aan enige aanpassing. Voor een wijziging van de statuten zijn twee ledenvergaderingen nodig indien op de eerste vergadering niet 2/3 van de leden aanwezig is. De tweede vergadering is de jaarvergadering op 11 mei 2005.

Heijenoord is een wijk met een interessante geschiedenis. Opvallende gebouwen zijn de villa Beaulieu (1852) aan de Noordelijke Parallelweg en de villa Rosorum (1853) aan de Amsterdamseweg.

Jaarvergadering

U ontvangt hierbij de stukken voor de jaarvergadering op 11 mei a.s. Wij hopen dat u massaal deelneemt aan de verkiezing van de beste bijdrage aan het stadsschoon van 2004. Het stembiljet is bijgevoegd. U kunt dit opsturen naar de secretaris IJsselsingel 41, 6991 ZP Rheden of inleveren op de jaarvergadering.


Contributie

De contributie bedraagt € 10 per jaar. Een hoger bedrag waarderen wij bijzonder. Een acceptgirokaart is bijgevoegd.

 

Op de bres voor het stadsschoon

  • Op 28 juni j.l. heeft de gemeenteraad het masterplan Rijnboog vastgesteld. In de inspraakreacties (schriftelijk en op een hoorzitting) werd massaal bezwaar gemaakt tegen de grote hoeveelheid hoogbouw. Conform het beleid van afgelopen jaren hebben wij dat ook gedaan. Het unieke landschappelijke karakter van Arnhem dreigt door de massale hoogbouw definitief verloren te gaan. De gemeenteraad heeft met die inspraakreacties totaal geen rekening  gehouden bij de vaststelling van het masterplan. Tegen het masterplan kon geen bezwaarschrift worden ingediend noch beroep worden ingesteld.  Daartoe verwees de gemeente naar de procedures van de bestemmingsplannen.  De procedure van het masterplan is een niet in de wet geregelde voorprocedure. Door die voorprocedure is de indruk ontstaan dat er een definitieve beslissing is genomen.

  • Volgens de gemeentelijke planning begint de wettelijke procedure van de bestemmingsplannen pas in het voorjaar van 2006. Er moet volgens de recente startnotitie MER Rijnboog nog een uitgebreide milieu effect rapportage worden opgesteld met name over de haven, het verkeer (geluidsoverlast, luchtverontreiniging wat nu al een probleem is) en over grondwateroverlast. In de stukken van die startnotitie staat dat er nog diverse vraagpunten zijn t.a.v. het masterplan zoals:  de bouwhoogtes en stadsaanzicht, die afwijken van het structuurplan; het verminderen van de massaliteit van de hoge gebouwen bij de haven; het aanpassen van programma, volume, hoogte en structuur van de geprojecteerde hoogbouw Nieuwe Plein/Roermondsplein.  De gemeente is verder bezig te onderzoeken of de plannen financieel haalbaar zijn.  Ook moet eerst nog worden aangetoond dat realisering van een zogenaamde infoboulevard mogelijk is.

  • I.v.m. de plannen voor een stadshart voor Arnhem Zuid hebben wij aan de gemeente kenbaar gemaakt dat aldaar hoogbouw kan worden gerealiseerd i.p.v. in of nabij het historisch centrum van de stad.

  • De gemeente bereidt een binnenstadsplan voor met name voor de inrichting van de openbare ruimte. Wij hebben daarvoor een inbreng geleverd door ons rapport  “Arnhem moet mooier”van 1999 aan te bieden met enkele aanvullende opmerkingen.

 

  Het bestuur.