2003 november 12

   Aan de leden van de Vereniging Stadsschoon Arnhem.

Zoals gebruikelijk stellen wij u in de vorm van onze nieuwsbrief periodiek op de hoogte van een aantal lopende zaken. Daarnaast wijzen wij u op onze onlangs  vernieuwde website: www.stadsschoon.nl . Daarop staan actuele zaken, maar ook de volledige tekst van recente  brieven. Vanzelfsprekend blijven wij het bijzonder op prijs stellen om reacties of initiatieven van u te vernemen. Dat kan per brief, telefonisch of via e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Terugblik uitreiking oorkonde

Op 11 juli j.l. werd aan het bestuur van  Geldersch Landschap/Geldersche Kasteelen onze oorkonde uitgereikt in verband met de verkiezing van de restauratie van de Oranjerie en de terrassentuin van Warnsborn tot beste bijdrage aan het stadsschoon van het jaar 2002. Voor deze manifestatie op deze bijzonder fraaie plek van Arnhem bestond veel belangstelling.

Activiteiten voor onze leden

Naast de jaarlijkse algemene ledenvergadering en de bijeenkomst voor de uitreiking van de oorkonde, organiseren wij in het voor- en najaar een excursie of  een informatiebijeenkomst.  Het is ons niet gelukt om in het najaar een aantrekkelijk onderwerp te vinden. Wij zijn thans voornemens om in het vroege voorjaar een rondleiding in de binnenstad te organiseren. De gidsen van het Arnhemse Gilde doen dat graag en wij kunnen in overleg met hen interessante routes uitzetten. We gaan dan onder deskundige begeleiding wandelen in groepen van beperkte omvang .

Beste bijdrage aan het stadsschoon van 2003

In januari a.s. zullen we ons als bestuur beraden over de te nomineren objecten voor de verkiezing van de beste bijdrage aan het stadsschoon van 2003. Als u daarvoor suggesties hebt, dan horen wij dat graag van u. Het kan zowel een nieuwbouw- als restauratie-project betreffen. Bepalend is of het werk in 2003 is voltooid en of het op bijzondere wijze een bijdrage levert aan het Arnhemse stadsschoon.

OP DE BRES VOOR HET STADSSCHOON

KEMA-terrein

Er is een opvallend plan gepresenteerd voor de terreinen van de KEMA , tegenwoordig Business Park Arnhem. Twee jaar geleden was er sprake van een aanzienlijke toevoeging van

alleen kantoren. Nu komen er behalve kantoren ook 400 woningen. In hoofdzaak gaat het om vervanging van verouderde gebouwen door nieuwe bebouwing. Wij hebben de indruk dat de plannen zijn opgezet met respect voor de landschappelijke waarden van dit fraaie bedrijvenpark. Vanuit de optiek van stadsschoon hebben wij in beginsel geen problemen met dit plan. Wel hebben wij enkele kanttekeningen geplaatst. (zie onze brief op de website)

Leemte in bestemmingsplannen

Naar aanleiding van een krantenbericht over een omstreden bouwplan in de woonwijk Sonsbeek-Noord, is ons na onderzoek gebleken dat voor dit gebied geen zogenaamde voorbereidingsbescherming (meer) geldt, waardoor ongewenste bouwplannen niet kunnen worden tegengehouden. Voor dit gebied, zo stelden wij eveneens vast, loopt echter ook al jaren lang een procedure tot aanwijzing van beschermd stadsgezicht. Wij hebben daarom aan het gemeentebestuur verzocht om voor enkele “bedreigde” gebieden een voorbereidings-besluit te nemen, zodat er een voorbereidingsbescherming gaat gelden. (zie brief op website)

Vermenging functies provincie

Wij hebben geconstateerd dat de provincie Gelderland samen met de gemeente Arnhem en vijf private partijen partner is in het samenwerkingsverband voor de planontwikkeling voor het Rijnbooggebied. Gedeputeerde staten hebben ook de wettelijke taak om te beslissen over de goedkeuring van het bestemmingsplan voor dit gebied en over bezwaarschriften die daaromtrent eventueel worden ingediend. Wij zijn van oordeel dat door deze vermenging van functies het objectieve oordeel van gedeputeerde staten bij de beslissing op bezwaarschriften in het gedrang kan komen. In een brief van 22 oktober j.l. aan gedeputeerde staten en burgemeester en wethouders hebben wij hun standpunt hieromtrent gevraagd.(zie website)

Geitenkamp-Noord

De vanaf 1995 bestaande plannen voor woningbouw in het fraaie gebied tussen Schelmseweg en Beukenlaan lijken van de baan zoals wij in onze nieuwsbrief van 16 juni hebben vermeld. De gemeente is nog wel bezig met plannen voor het terrein van de voormalige Saksen Weimar kazerne.  Ook wordt nog gezocht naar een zogenaamde woonzorgzone ergens op de Geitenkamp. Wij hebben een werkgroepje gevormd om daar creatief over mee te denken.

Hart van Zuid

Als Stadsschoon hebben wij al enkele malen aangedrongen op duidelijkheid over de toekomstige ontwikkelingen in het gebied Kronenburg, Gelredome, Rijnhal. In verband met de aankoop van het stadion Gelredome, is de gemeente nu voortvarend bezig om plannen voor dit gebied te ontwikkelen.

Coberco terrein

De gebouwen van de Coberco fabriek aan de Westervoortsedijk hebben hun functie verloren. Hiervoor worden plannen ontwikkeld, waarbij sprake is van een kunsthal, woningen, kantoren en horeca. In dat verband is thans actueel de inmiddels ter inzage gelegde Ontwikkelingsvisie Centrum-Oost. Op 18 november vindt hierover een  (openbare) informatiebijeenkomst in het Stadskantoor (ingang Eusebiusbuitensingel 50) plaats. Aanvang 19.30 uur.

Rijnboog

In januari 2002 werd het schetsboek van de Spaanse stedenbouwkundige De Sola Morales voor het Rijnbooggebied gepresenteerd. Daarover is sindsdien veel discussie gevoerd. Ook Stadsschoon heeft zijn standpunt daarover gegeven in een brief van 4 april 2002. De verwachting is dat in december het vervolg komt in de vorm van een Masterplan Rijnboog.

Gelet op de plannen voor het Hart van Zuid en het Cobercoterein vragen wij ons af of de zeer hoge ambities voor bebouwing en functies in het Rijnbooggebied nog wel haalbaar zijn.  

Welstandsnota

Per 1 juli 2004 gaan er nieuwe wettelijke regels gelden voor het welstandstoezicht. De gemeente gaat gebiedsgerichte criteria vaststellen. Ook bestaat de mogelijkheid dat niet- deskundigen lid worden van de welstandscommissie. Een nota hierover van de gemeente wordt verwacht in januari.

Het bestuur van Stadsschoon,

Harry Bod, voorzitter.
Ferdie van den Bunder, secretaris.