2001 september 15

Aan de leden van Vereniging Stadsschoon Arnhem

Terugblik
Voor de excursie naar het recentelijk gerenoveerde Huis der Provincie op 23 maart 2001 schreven zich van te voren ruim 80 personen in. Helaas moest achteraf geconstateerd worden, dat slechts circa. 45 personen kwamen opdagen. Vooraf kwamen bij het secretariaat 6 berichten van verhindering binnen. Overigen lieten het zonder meer afweten. Het bestuur heeft deze gang van zaken betreurd en hoopt dat dit in voorkomende gevallen niet meer gebeurt. Dat is wel zo elegant ten opzichte van onze gastheer, de provincie Gelderland, die de nodige voorzieningen had getroffen. De wel aanwezigen hebben de inleiding van de heer ir. W. Visser van het Bureau Brouwer en Deurvorst en de provinciale ontvangst en rondleiding door het gebouw in ieder geval zeer gewaardeerd.

Algemene Ledenvergadering
Op 22 mei 2001 vond in De Watermolen de algemene ledenvergadering plaats. Hoofdpunten: De volgens het rooster aftredende bestuursleden, mevrouw Yvonne van Eijck, de heren René Nijhof en Michiel Homs werden bij acclamatie herbenoemd. Het voorstel van het bestuur om in verband met de invoering van de euro per 1 januari 2002 de contributie op een basisbedrag van € 10,- te stellen werd unaniem aanvaard. De Stichting Stadsherstel heeft zijn laatste jaarverslag uitgebracht en zal worden opgeheven. Het batig saldo zal worden aangewend overeenkomstig de doelstelling van de stichting.In een volgende nieuwsbrief wordt u hierover bericht. Naar aanleiding van de Stadsschoonvisie 2001 en jaarverslag 2000 spraken enkele leden hun zorg uit over de positie van Stadsschoon. Het bestuur heeft de ter vergadering gemaakte opmerkingen ter harte genomen en werkt deze in de vorm van nieuw uit te zetten (beleids)lijnen thans uit. Een na de vergadering ontvangen schriftelijke reactie van een verenigingslid wordt daarbij meegenomen. De verkiezingsuitslag van de beste bijdrage aan het Stadsschoon 2000 luidde als volgt:

 

 1. Restauratie Militair Hospitaal annex nieuwbouwcomplex Onder de Linden
 2. Nieuwbouw Hollandrama plus entreegebouw Ned. Open Lucht Museum
 3. Kantoorgebouw Westervoortsedijk 60
 4. Appartementencomplex Het Bastion
 5. Kantoorgebouw Kroonhof
   112 punten

   56 punten

   32 punten

   25 punten

   20 punten

 

De vergadering werd besloten met een door velen gewaardeerde interactieve diapresentatie van de heer drs. Bob Roelofs over de wederopbouw van Arnhem 1945-1964.

Excursie Business Park Arnhem en Uitreiking oorkonde
Een tweetal excursies staat op het programma: Op 12 oktober een excursie naar het Business Park Arnhem (voormalig Kema-terrein) en op 6 november de uitreiking van de oorkonde. Bij deze nieuwsbrief is een A-viertje gevoegd met wetenswaardigheden daaromtrent. Denk aan tijdig inzenden van de desbetreffend antwoordstrook.

Op de bres voor het stadsschoon

Hoogbouw in het stationsgebied
Berichtgeving in de krant over mogelijke overkluizing van het stationsemplacement grepen wij aan om ons opnieuw tot de gemeente te wenden. Mocht dit nieuwe element inderdaad zijn beslag gaan krijgen, dan zou - bij gelijkblijvend kantoorvloeroppervlak - de hoge aaneengesloten wandbebouwing eveneens minder massaal en/of lager kunnen worden. De gemeente hield zich evenwel vast aan zijn eerder door ons gewraakte plannen. Voorts spraken wij onze zorg uit over de ontwikkeling van Arnhem aan de Sonsbeekzijde van het stationsgebied. Voor dit plangedeelte heeft de gemeente drie architecten op het oog met naar verondersteld verschillende opvattingen. Zulks kan tot afstemmingsproblemen leiden. Wij blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Sleutelproject Rijnboog
De spaanse architect de Sola Morales heeft geschetst hoe naar zijn mening Arnhem Centraal, Coehoorngebied en Rijnkade/paradijsgebied met elkaar in een aantrekkelijke verbinding kunnen worden gebracht. Enkele onderdelen zijn via de pers reeds naar buiten gekomen, maar een en ander is nog niet in openbaarheid gebracht. Naar verluidt zouden zijn ideeën over de inrichting van het Roermondspleingebied sporen met reeds eerder door Stadsschoon geventileerde gedachten. Voorts denkt de Sola Morales aan een insteekhaven als bindend element tussen Rijn en binnenstad. Onze werkgroep Binnenstad staat in de starthouding!

Rijnkade/Paradijs
Gedeputeerde Staten hebben het desbetreffende bestemmingsplan goedgekeurd. Na ampel beraad heeft het bestuur, niet overtuigd door de argumenten van Gedeputeerde Staten, beroep aangetekend bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak. Deze procedure loopt nog.

Project GeitenkampNoord/Saksen Weimarkazerne
Zowel in het plangebied GeitenkampNoord als rond de Saksen Weimarkazerne zijn in de loop der jaren diverse planideeën + reacties daarop in openbaarheid gekomen. Definitieve besluiten bleven evenwel uit. Over een aangekondigde inventarisatie in de vorm van een bouwstenennota doet de desbetreffend projectleider mondeling mededeling in de Commissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting in zijn vergadering van 26 september a.s.. Vooraf hebben wij commissieleden, fractievoorzitters en pers bericht welk standpunt wij blijven uitdragen over eventuele bebouwing van Beukenlaan-Noord, onderdeel van genoemd plangebied. Wij hopen vurig dat onze inspanning(en) te zijner tijd zijn vruchten zal afwerpen.

Arnhem moet mooier
Onkruidbestrijding en onderhoud van monumentale objecten, zoals AKU-fontein met pergola aan het Gele Rijdersplein en het Jugendstil pand van architect Diehl, tegenover de Zijpse Poort, genieten kennelijk geen hoge prioriteit. Ook het bovengronds brengen van de Jansbeek aan het noordelijk gedeelte van de la Reystraat staat op losse schroeven. De geraamde kosten overtreffen ruimschoots beschikbare middelen. Wij hebben bij verantwoordelijke instanties hierover aan de bel getrokken.

Tot slot
Het bestuur vestigt de aandacht van zijn leden op de nieuwe opzet van de Website. In de toekomst hoopt het bestuur de mogelijkheden van Internet intensiever te gaan benutten. We gaan rubriceren naar concrete, actuele en vaste onderwerpen. Reacties, ideeën, opmerkingen en suggesties kunnen worden ingebracht via ons nieuw E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Uw interactieve bijdrage is van harte welkom.

Het bestuur