2000 december 31

Aan de leden van Vereniging Stadsschoon Arnhem

Terugblik

Op 25 oktober 2000 vond onder grote belangstelling (ca. 50 personen) de najaarsbijeenkomst plaats. Onder de titel "nieuwe rijksmonumenten en beschermde stadsgezichten" verzorgden drie deskundigen van het Gelders Genootschap een lezing met dia´s over achtereenvolgens bouwkunst uit de periode 1850-1940, over binnenkort door het Rijk aan te wijzen bescherm- de stadsgezichten (o.a.Geitenkamp en Verschuerwijk) en over onlangs als rijksmonument aangewezen arnhemse panden. 
Deze bijeenkomst werd tevens benut om een nieuw bestuurslid, mevrouw mr. drs. I. Nauta, voor te dragen. Bij acclamatie werd zij door de leden benoemd.

Nominaties beste bijdrage aan het stadsschoon 2000
Bestuur heeft inmiddels een voorlopig besluit genomen over te nomineren objecten. Evenals voorafgaande jaren worden óók verenigingsleden in de gelegenheid gesteld voorstellen te doen over objecten die naar hun oordeel duidelijk aan het stadsschoon hebben bijgedragen en in het jaar 2000 zijn gerealiseerd. Er geldt geen beperking naar onderwerp. Het kan zowel nieuwbouw als restauratie betreffen, maar ook een cultureel of natuurlijk object. Op basis van eigen en ingebrachte voorstellen besluit het bestuur in de vergadering van februari welke objecten straks definitief voor verkiezing worden voorgedragen. 

Excursie Huis der Provincie
Op vrijdag 23 maart 2001, van 14.00 uur tot 17.00 uur, staat een excursie naar het Huis der Provincie, Markt 11, Arnhem op het programma. Dit door de architecten ir. J.J.M. Vegter en ir. H. Brouwer in samenwerking met ir. T.T. Deurvorst (interieur) ontworpen gebouw is in 1954 in gebruik genomen. In het gebouw zijn kostbare materialen verwerkt en is een rijkdom aan kunst en kunstnijverheid te zien. Onlangs is het geheel gerenoveerd.
Het bestuur heeft de heer ir. W. Visser van het Bureau Brouwer en Deurvorst, onder wiens leiding deze renovatie is uitgevoerd, bereid gevonden ter zake een inleiding te houden. Vooraf wordt in de Statenzaal een korte video over de provincie vertoond. Na video en inleiding is er in één of twee groepen een rondleidng door het gebouw langs de vele objecten van beeldende kunst. 

Algemene Ledenvergadering
De jaarvergadering vindt plaats op 22 mei 2001, 19.30 uur in De Watermolen. Gastspreker is de historicus drs. B. Roelofs,auteur van het boekje De wederopbouw van Arnhem 1945-1964. 

Op de bres voor het stadsschoon

Hoogbouw in het stationsgebied
Naar aanleiding van een krantebericht over mogelijke overkluizing van het stationsemplacement hebben wij in een brief aan de gemeente niet alleen onze verbazing hierover uitgesproken, maar tevens de gelegenheid aangegrepen om opnieuw te pleiten voor vermindering van de hoge wandachtige bebouwing in dit gebied. De gemeente heeft ons laten weten in welke context dit bericht gezien moest worden. Overkluizing was thans nog geen reële optie. Wij blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Structuurvisie Nieuw Sleutel Project
De structuurvisie krijgt zijn uitwerking in een Masterplan. Op gemeentelijk niveau is daartoe een projectorganisatie opgetuigd. In de loop van dit jaar komt het plan gereed.Onze werkgroep Binnenstad zal de inhoud kritisch blijven volgen. In een volgende nieuwsbrief komen we er op terug

Rijnkade/Paradijs
Gedeputeerde staten hadden oog voor onze bedenkingen tegen dit wel zeer globale bestemmingsplan. Desalniettemin waren zij van mening dat nu de uitwerking in handen van de gemeenteraad was gelegd er voldoende waarborgen bestonden om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Het plan is inmiddels goedgekeurd en ligt vanaf 1 februari ter inzage. Wij beraden ons nog over eventuele stappen.

Beukenlaan-Noord
Een aquarel van ons lid mevrouw Conny Schouten heeft ons geïnspireerd om bij wijze van Nieuwjaarswens het (behoud van het) landschappelijk waardevolle gebied tussen Schelmseweg en Beukenlaan nog eens onder de aandacht van de leden van de gemeenteraad te brengen. Onze zorg geldt nog onverkort.

Tegeltableau Hemelrijk
Samen met het Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur, Stichting ´t Gilde Stadswandeling en Stichting Poorters van de stad Arnhem hebben wij herhaaldelijk gepleit voor plaatsing van dit tableau in een voor het publiek makkelijk toegankelijk openbare ruimte. Onze suggestie: het thans in renovatie zijnde stadhuis. De gemeente wijst dit af, maar beoordeelt onze stellingname wel positief. De gemeente onderzoekt thans alternatieven.

Beschermde stadsgezichten
Verontrust door het ontbreken van enige bescherming van waardevolle stadsgezichten hebben wij in een brief aan de Rijksdienst voor Monumentenzorg en aan Burgemeester en Wethouders van Arnhem aangedrongen op spoedige aanwijzing en/of bescherming. van stadsgezichten, waaronder Geitenkamp en Sonsbeekkwartier-Vogelwijk. De gemeente deelt onze visie en heeft ter zake de nodige voorbereidingsbesluiten genomen.

Het Bestuur