2013 september, brief aan B&W

 

 

Arnhem, 3 september 2013.

Aan het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, Postbus 9029,
6800EL Arnhem.

Onderwerp: Binnenstad.

 

 

Geacht college,

 

Bij brief van 8 maart j.l. (bijgevoegd) hebben wij gepleit voor een integraal plan voor behoud van de vitaliteit van de binnenstad. Inmiddels heeft uw college besloten tot een aanpak van het leegstandsprobleem. Wij hopen dat het dreigende proces van verloedering van de binnenstad kan worden gekeerd. In aanvulling op genoemde brief doen wij u hierbij enkele suggesties voor een actief binnenstadsbeleid.

1.
In beginsel geen nieuwbouw van kantoren toestaan. 2.

Het is onverantwoord nieuwe mogelijkheden te creëren voor detailhandel, die concurrerend is voor de Arnhemse binnenstad, op plekken zoals het Rijnhalgebied en het bedrijventerrein in Duiven.
3.
Hergebruik van leegstaande panden moet zoveel mogelijk worden bevorderd. Concreet kan dat betekenen, dat b.v. het filmhuis wordt gehuisvest in het voormalige SNS kantoor op het Gele Rijdersplein.

4.
De kwaliteit van de openbare ruimte van de binnenstad dient te worden opgewaardeerd. Een van de mogelijkheden is het bovengronds brengen van de Jansbeek (volgens het tracé Gele Rijdersplein, Bovenbeekstraat, Beekstraat, St. Catharinaplaats, Lauwersgracht). Het Gele Rijdersplein moet weer een aantrekkelijk onderdeel worden van het rondje binnenstad.
5.
Leegstaande kantoor- of winkelpanden omvormen tot woonpanden. Dit gaat verder dan het bevorderen van wonen boven winkels en is wellicht zelfs beter uitvoerbaar.
6.
Heroverweging van de aanwending van de gemeentelijke financiële middelen ten gunste van de binnenstad.
7.
Het sleutelproject Rijnboog dient te worden gewijzigd in een sleutelproject Historische Binnenstad opdat de provinciale bijdragen ten gunste komen van de vitaliteit van de binnenstad.

Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan een slagvaardig binnenstadsbeleid. Hoogachtend, 

 

w.g. P.van Dijk,voorzitter           H.Bod, secretaris.